Skip over navigation|
 | 
HousingSearchNW.org - A free service to list and find housing across the state of Washington

Pangungupahan ng Apartment—Mga Nakatutulong na Impormasyon para sa Mga Nagpapaupa at Nangungupahan sa Wikang Tagalog

Ang pagpapaupa ng isang apartment ay maaaring isang mahirap at nakalilitong proseso. Ang mga dokumentong napapaloob dito ay nagbibigay ng impormasyong maaaring magamit ng mga nagpapaupa at nangungupahan upang gawing mas maayos ang takbo ng proseso. Ang bawa’t link sa ibaba ay nagbibigay ng akses sa dokumento gaya ng isinasalarawan.

  • Modelo ng Kasunduan sa Pagpapaupa (Model Lease) – Ito ay halimbawa ng kasunduang karaniwang hinihingi ng mga nagpapaupa kapag sila ay nagpapaarkila ng apartment
  • Tseklist para sa Pagsisiyasat ng Pamamahay sa Pagtira/ Pag-alis – Ang tseklist na ito ay makatutulong sa nangungupahan at nagpapaupa na alamin ang anumang problema ukol sa bahay o apartment bago ito titirhan ng nangungupahan. Makatutulong itong maiwasan ang mga hinaharap na hidwaan ukol sa mga depositong panseguridad.
  • Talakdaan ng Depositong Panseguridad – Ang karamihan ng nagpapaupa ay humihingi ng depositong panseguridad. Nagbibigay ang dokumentong ito ng mga suhestyon kung kailan ninyo aasahang magaganap ang ibat-ibang bahagi ng prosesong ito.
  • Panuto sa Mga Pinsala at Karaniwang Pagkasira sa Paggamit – Kapag natapos na ang kontrata ng upa at lilisanin na ng nangungupahan ang bahay o apartment, karapatan ng nagpapaupa na angkinin ang bahagi ng depositong panseguridad kapag nasira ng nangungupahan ang apartment. Nagbibigay ng nakatutulong na impormasyon ang dokumentong ito ukol sa kung ano ang maituturing na "karaniwang pagkasira sa paggamit" at ano ang maituturing na "mga pinsala".
  • Kahilingan ng Nangungupahan para sa Pagkumpuni – Magagamit ng mga nangungupahan ang pormularyong ito upang humiling sa nagpaupa sa kanila ng mga partikular na pagkukumpuning kinakailangan sa kanilang inuupahang tahanan.
  • Pangunahing Kaalaman sa Mga Batas Ukol sa Nagpapaupa-Nangungupahan para sa mga Taga-Seattle – Sa Siyudad ng Seattle, mayroong mga takdang batas na angkop sa mga nagpapaupa at nangungupahan. Isinasalarawan ng dokumentong ito kung ano ang saklaw ng mga batas na ito.
 | Home | | Find a Place to Rent | | List a Place to Rent | | Disclaimer | | Privacy | | Terms | | Contact Us | 
 
Statewide Sponsors
Washington State Department of Commerce  |  Washington State Department of Health and Human Services - Aging and Disability Services Administration  | 
King County Sponsors
Seattle Housing Authority  |  King County Housing Authority  |  United Way of King County  |  City of Seattle  |  King County  | 
 
Toll-Free: 1.877.428.8844 - Toll-Free Fax: 1.866.265.7811 - TDD/TTY: 7-1-1 [ Opens new browser window Relay Service ]
Copyright © 2016 - Emphasys Software - All rights reserved
Email: info@socialserve.com - Socialserve.com - PO Box 35305 - Charlotte, NC 28235
Page Loaded: 07/27/16 11:21 (Eastern Time) - Version 4.0
Fair Housing Logo Universally Accessible
Powered by Emphasys Software